Podmínky poskytování služby vezemti.to

Tyto podmínky poskytování služby (dále jen „podmínky“) obchodní společnosti Patrik Schmidt, se sídlem Strádova 1850/1, 370 07 České Budějovice, identifikační číslo:71810234, zapsána v živnostenckém rejstříku od 01.03.2006, Evidence: Magistrát města České Budějovice č.j. Ž-01/08/05962 (dále jen „Vezemti.to“)

Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících telefonickou komunikaci, webovou prezentaci na adrese www.vezemti.to a FACEBOOK Službu („Uživatel“), jakož i další související právní vztahy.

I. Úvodní ustanovení

Vezemti.to. provozuje a spravuje prostřednictvím telefonické komunikace, webové prezentace www.vezemti.to a Facebookového profilu (dále jen („komunikační kanály“) službu („  Službu vezemti.to“).

Vezemti.to vyvíjí činnost k obstarávání záležitostí Uživatele, zpravidla obstarání zboží nebo služeb (společně dále jen „zboží“; zboží však samostatně neprodává, jedná na základě pokynu Uživatele, tedy zajistí koupi zboží jménem a na účet Uživatele dle jeho pokynu) na území Českých Budějovic a okolí, přičemž obsluhované území je specifikováno na  www.vezemti.to a může být předmětem změn. Součástí služby je zpravidla doručení zboží Uživateli nebo třetí osobě, Uživatelem určené. Smlouva je uzavřena bezvýhradnou akceptací návrhu Vezemti.to (“Potvrzení“), prostřednictvím komunikačních kanálů.

Vezemti.to nevystupuje jako odborník k poskytovanému zboží; v případě, že Uživatelem jsou požadovány odborné znalosti, je potřeba na to Vezemti.to předem upozornit a Vezemti.to v takovém případě potvrdí, zda s obstaráním takové záležitosti souhlasí.

Uživatel zasláním objednávky skrze webovou prezentaci na adrese www.vezemti.to, telefonickou komunikaci nebo skrze facebookový profil, a jakoukoliv další komunikací prostřednictvím komunikačních kanálů stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

Vezemti.to není povinen k obstarání jakékoliv záležitosti, a to do okamžiku, dokud se k tomu výslovně nezaváže. Před přijetím potvrzení o obstarání záležitosti se její odmítnutí, popř. jiná negativní odpověď, ale i nepotvrzení ze strany Vezemti.to považuje za odmítnutí věc obstarat a smlouva mezi Vezemti.to a Uživatelem nevznikne.

Vezemti.to není povinen obstarání provést a je oprávněn vypovědět smlouvu s okamžitou účinností, ukáže-li se kdykoliv, že obstarávaná záležitost je, byť potencionálně, v rozporu s právními předpisy (např. dodávka alkoholu mladistvým), nemravná nebo jinak nevhodná, nebo jednání či pokyn(y) Uživatele vykazuje známky fraudu.

Vezemti.to provádí obstarání zpravidla osobně, prostřednictvím svých zaměstnanců, může však svěřit provedení obstarání i třetí osobě, s čímž Uživatel souhlasí.

Vezemti.to za obstarání záležitosti účtuje odměnu. Tato je vždy Uživateli vždy předem oznámena a Uživatel ji před započetím obstarávání odsouhlasí. Tato cena zahrnuje i případné další náklady (např. doprava, balení), není-li v Podmínkách stanoveno jinak.

S ohledem na povahu Služby Vezemti.to, kterou je zejména bezodkladné obstarání zboží, Uživatel svým potvrzením žádá Vezemti.to, aby začal s poskytováním služeb okamžitě a dále Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že není oprávněn odstoupit od obstarání záležitostí od okamžiku Potvrzení.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá komunikace je vedena téměř výlučně prostřednictvím komunikačních kanálů.

II. Komunikace

Uživateli nejsou účtovány žádné další poplatky v souvislosti s komunikací s Vezemti.to. Uživatel hradí pouze poplatky dle aktuálního tarifu svého operátora.

Vezemti.to nezaručuje nepřerušený přístup ke Komunikaci, ani nezávadnost a bezpečnost Komunikace. Vezemti.to neodpovídá za případnou škodu způsobenou Uživateli při realizaci Komunikace, včetně případné škody vzniklé při stahování dat, škody způsobené přerušením provozu, poruchou, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, ušlého zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

Vezemti.to si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele ke Komunikaci.

III. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které uvede při registraci, minimálně však: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností Vezemti.to. Nezvolí-li Uživatel při procesu registrace jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů, také pro účely zasílání informací o službách Vezemti.to.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat vezemti.to o změně ve svých osobních údajích. Vezemti.to neodpovídá za případnou škodu způsobenou neaktuálností údajů o Uživateli.

Zpracováním osobních údajů Uživatele může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. S výjimkou osob zajišťujících dopravu zboží, nebudou osobní údaje předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že se Uživatel domnívá, že Vezemti.to provádí zpracování jeho osobních údajů, v rozporu se zákonem, nebo jeho oprávněnými zájmy, může: 
• požádat Vezemti.to o vysvětlení, nebo 
• požadovat, aby Vezemti.to odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Vezemti.to povinen tuto informaci předat.

IV. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel vůči Vezemti.to prohlašuje, že: 
1. je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, 
2. veškeré údaje, které poskytuje IL, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, 
3. se před zahájením užívání Služby vezemti.to důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že: 
1. nebude používat Službu vezemti.to, pokud by jejím použitím z jeho strany došlo k porušení právních předpisů, 
2. pokud je mu méně než 18 let, nebude Službu vezemti.to využívat k účelům, u nichž je podmínkou minimální věk 18 let.

Uživatel je oprávněn zboží reklamovat a to buď elektronickou cestou na adresu info@vezemti.to, nebo písemně na adresu sídla Vezemti.to. K reklamaci je nutné přiložit doklad o poskytnutí služby.

V. Průběh poskytování služeb

Uživatel prostřednictvím komunikačních kanálů objedná u vezemti.to dodání služby/zboží. Objednávka musí obsahovat minimálně:

a) specifikaci zboží/služeb

b) požadovaný termín doručení a místo doručení

c) údaje o kontaktní osobě, pokud to není Uživatel, včetně tel. spojení.

Není-li objednávka dostatečně určitá, vyzve Vezemti.to Uživatele k jejímu upřesnění.

Vezemti.to následně zašle Uživateli návrh obsahující specifikaci zboží/služeb a cenu. Cena je splatná při doručení zboží v hotovosti nebo platební kartou skrze platební terminál.

Po odsouhlasení ze strany Uživatele, započne Vezemti.to s poskytováním služeb a dodá objednané zboží na požadovanou adresu.

V případě, že se nepodaří zboží v termínu doručit, vyčká doručovatel 10 Minut, když v mezidobí bude Uživateli zaslána zpráva s upozorněním. Poté Vezemti.to zásilku uloží a vyrozumí o tom Uživatele.

Uživatel může požádat o opakované doručení za poplatek 100,-Kč, nebo si může zboží vyzvednout následující pracovní den na adrese sídla Vezemti.to.

V případě, že Uživatel do 48 hodin po termínu doručení nepožádá o opakované doručení, nebo zboží nevyzvedne, je Vezemti.to oprávněn objednávku stornovat a naúčtovat storno poplatek ve výši 30% z ceny zboží včetně DPH, minimálně však 100,- Kč.

VI. Závěrečná ustanovení

Vezemti.to. může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Vezemti.to informuje Uživatele o změně Podmínek na internetové stránce www.vezemti.to, případně jiným vhodným způsobem. Podmínky nabývají účinnosti následující den po zveřejnění, není-li výslovně uveden datum pozdější.

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se Službou vezemti.to se řídí právním řádem České republiky (zejména pak ustanovením § 2430 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Služby vezemti.to realizován.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2017

V Českých Budějovicích dne 1.11.2017