Obchodní podmínky služby vezemti.to

I. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky poskytování služby obchodní společnosti VEZEMTI.TO s.r.o., se sídlem Strádova 1850/1, 370 07 České Budějovice, IČ:08925518, DIČ:CZ08925518, zapsána v živnostenském rejstříku od 27.04.2011, Evidence: Magistrát města České Budějovice (dále jen „Vezemti.to“)

1.2 Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících služby Vezemti.to (dále jen „Zákazník“).

1.3 Tyto obchodní podmínky upravují využívání služby mezi Vezemti.to a Zákazníkem.

II. Smlouva

2.1 Vezemti.to provozuje činnost k vyřízení záležitostí Zákazníka, nákup zboží nebo zprostředkování služeb.  Zboží však samostatně neprodává, jedná na objednávku Zákazníka, tedy zajistí koupi zboží jménem Zákazníka a doveze jej na území Českých Budějovic a okolí, přičemž obsluhované území je specifikováno na  www.vezemti.to . Součástí služby je doručení zboží nebo služby Zákazníkovi nebo třetí osobě, Zákazníkem určené.

III. Uzavření smlouvy

3.1 Smlouva vzniká akceptací těchto obchodních podmínek Zákazníkem.

3.2 Prostřednictvím telefonu, emailu, online formuláře na adrese www.vezemti.to , online chatu na adrese www.vezemti.to.

3.3 Zákazník musí udat přesné pokyny jakou záležitost chce obstarat. Své celé jméno, telefon, email a přesnou adresu dodání, popř. adresu vyzvednutí.

3.4 Vezemti.to za vyřízení záležitosti účtuje odměnu. Tato je vždy Zákazníkovi vždy předem oznámena a Zákazník ji musí před začátkem vyřizování odsouhlasit.  

3.5 Vezemti.to zpravidla vyřídí objednávku Zákazníka do 60.minut. V případě, že by vyřizování objednávky trvalo delší dobu, bude o tom Zákazník dopředu informován.

IV. Ochrana osobních údajů

Základní ustanovení

4.1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) jeVEZEMTI.TO s.r.o., IČ: 08925518, se sídlem Strádova 1850/1, 370 07, České Budějovice ( dále jen Správce )

4.1.2 Kontaktní údaje správce jsou: CityExpress v.o.s., Strádova 1850/1, 370 07, České Budějovice, tel. 382 22 33 33

 4.1.2 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

4.2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

4.2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

4.3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

4.3.2 Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

4.3.3 Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba uchovávání údajů

4.4 Udělený souhlas zůstává v platnosti a účinnosti po dobu 5 let, nebo, než souhlas odvoláte. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje zcela vymazány. 

 Vaše práva

4.5 Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 Podmínky zabezpečení osobních údajů

4.6.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

4.6.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

V. Povinnosti Zákazníka

5.1.Poskytnout veškeré údaje k vyřízení objednávky.

5.2 Nebude využívat Vezemti.to k vyřizování objednávek, při kterých by došlo k porušení právních předpisů. 

VI. Povinnosti Vezemti.to

6.1 Chránit vyřizovanou objednávku Zákazníka proti poškození a vzniku škody.

6.2 Zachovat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví při vyřizování objednávek.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Vezemti.to. může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Vezemti.to informuje Zákazníka o změně Podmínek na internetové stránce www.vezemti.to.

7.2 Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se Službou vezemti.to se řídí právním řádem České republiky (zejména pak ustanovením § 2430 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Služby vezemti.to realizován.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2017

V Českých Budějovicích dne 1.11.2017

Poslední aktualizace obchodních podmínek 25.05.2018