Obchodní podmínky služby vezemti.to

I. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky poskytování služby obchodní společnosti Patrik Schmidt, se sídlem Strádova 1850/1, 370 07 České Budějovice, IČ:71810234, zapsána v živnostenském rejstříku od 01.03.2006, Evidence: Magistrát města České Budějovice č.j. Ž-01/08/05962 (dále jen „Vezemti.to“)

1.2 Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících služby Vezemti.to (dále jen „Zákazník“).

1.3 Tyto obchodní podmínky upravují využívání služby mezi Vezemti.to a Zákazníkem.

II. Smlouva

2.1 Vezemti.to provozuje činnost k vyřízení záležitostí Zákazníka, nákup zboží nebo zprostředkování služeb.  Zboží však samostatně neprodává, jedná na objednávku Zákazníka, tedy zajistí koupi zboží jménem Zákazníka a doveze jej na území Českých Budějovic a okolí, přičemž obsluhované území je specifikováno na  www.vezemti.to . Součástí služby je doručení zboží nebo služby Zákazníkovi nebo třetí osobě, Zákazníkem určené.

III. Uzavření smlouvy

3.1 Smlouva vzniká akceptací těchto obchodních podmínek Zákazníkem.

3.2 Prostřednictvím telefonu, emailu, online formuláře na adrese www.vezemti.to , online chatu na adrese www.vezemti.to.

3.3 Zákazník musí udat přesné pokyny jakou záležitost chce obstarat. Své celé jméno, telefon, email a přesnou adresu dodání, popř. adresu vyzvednutí.

3.4 Vezemti.to za vyřízení záležitosti účtuje odměnu. Tato je vždy Zákazníkovi vždy předem oznámena a Zákazník ji musí před začátkem vyřizování odsouhlasit.

3.5 Vezemti.to zpravidla vyřídí objednávku Zákazníka do 60.minut. V případě, že by vyřizování objednávky trvalo delší dobu, bude o tom Zákazník dopředu informován.

IV. Ochrana osobních údajů

4.1 Vezemti.to informuje Zákazníka o tom, že ve smyslu ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníka nezbytné pro plnění smlouvy, a to za účelem poskytnutí služeb. Jedná se především o osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2 Vezemti.to bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel. Provozovatel dále bude uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, které zpřístupní osobní údaje, včetně zpracovatelů, respektovala a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.

V. Povinnosti Zákazníka

5.1.Poskytnout veškeré údaje k vyřízení objednávky.

5.2 Nebude využívat Vezemti.to k vyřizování objednávek, při kterých by došlo k porušení právních předpisů. 

VI. Povinnosti Vezemti.to

6.1 Chránit vyřizovanou objednávku Zákazníka proti poškození a vzniku škody.

6.2 Zachovat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví při vyřizování objednávek.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Vezemti.to. může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Vezemti.to informuje Zákazníka o změně Podmínek na internetové stránce www.vezemti.to.

7.2 Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se Službou vezemti.to se řídí právním řádem České republiky (zejména pak ustanovením § 2430 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Služby vezemti.to realizován.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2017

V Českých Budějovicích dne 1.11.2017